Innhold
1
Nørvevika


Nørveviken Båthavnforening ble stiftet i 1956 av 16 båteiere.  Blant disse første entusiastene var også flere medlemmer av Ålesunds Seilforening som var på jakt etter fortøyningsplasser til seilbåtene.  Trebrygger på jernpongtonger ble produsert på Liaaen-verftet og lagt ut langs stranda i retning nord-syd. Et medlem stilte en utrangert jernlekter til disposisjon som bølgebryter mot syd.  Slik startet det. 

I 1962 ble Nørveviken Båthavnforening lagt inn under Ålesunds Seilforening.  I 1964 sank jernlekteren. To år senere var en ny betonglekter på plass.  Antall båtplasser var nå ca 70.  Behovet for nye båtplasser økte sterkt på syttitallet.  De første utbyggingsplanene for havna ble lagt fram i 1973.  Ålesund kommune innløste området i 1975, i 1977 ble grunnen festet bort til Ålesunds Seilforening og det ble gitt grønt lys for utbyggingsplanene.

I 1979 ble første første byggetrinn fullført.  De gamle bryggene ble fjernet og to nye bryggestrenger ble lagt ut i retning øst-vest.  Dette ga 88 båtplasser.  I 1981 ble ”Stabburet” tatt i bruk som møtelokale i Nørvevika.  I 1983 starter arbeidet med moloen, et arbeid som først ble avsluttet i 2005. Da hadde moloen blitt ca 150 m lang.  Den gir god ly til ei havn med 283 båtplasser fordelt på 4 bryggestrenger.

Siden 1979 har det vært investert millionbeløp i molo, brygger, utriggere, belysning, vann og strøm, kaianlegg, slipp og kran. ”Stabburet”, havnebrakka, jollenaustet og sanitærbygget bidrar også til at foreningen har ei båthavn av god standard.

Sommeren 2017 ble det brann i Stabburet som ble totalskadet. Styret arbeider med planer om et nytt klubbhus i Nørvevika. Inntil videre er der oppsatt midlertidige kontorbrakker som skal brukes til møtelokale.

2
Forespørsel om båtplass
Forespørsel om båtplass rettes til havnesjef på e-post: havnesjef@aasf.no
 
For priser ved kjøp/leie av båtplass, se priser 2018.
3
Seilerhytta

Gåsholmen ligger i Borgundfjorden, ca ei nautisk mil syd for Ålesunds Seilforenings båthavn i Nørvevika. Gåsholmen er den største av Langevågsholmene og ble sannsynligvis ryddet som plass under garden Vågnes ca år 1600. Holmen har vært både kremmerleie og lensmannssete. Den ble fraflyttet ca 1840. Rester av husmurer kan fortsatt sees på flata nord for Seilerhytta og på neset mot øst der handelsbua sto da Ålesunds Seilforening kjøpte Gåsholmen i 1930.

Året etter, den 31. mai, ble det holdt innvielsesfest for den nye Seilerhytta, tegnet av arkitekt Jens Flor. Selv i en økonomisk krisetid ble Seilerhytta en eventyrlig suksess for den unge foreningen. Oppslutningen rundt medlemsfestene på seilerhytta førte bl.a. til at medlemstallet økte fra ca 90 til nesten 300, og gjorde ÅS til landets tredje største seilforening målt etter antall medlemmer.

Gjennom årene har Seilerhytta vært en sosial bastion i foreningens indre liv. Det flotte funkisbygget – av mange kalt ”Borgundfjordens perle” – har vært et samlingssted som medlemmene har vært stolte av, og som mange utenbys seilere har misunt oss. Likevel har oppslutningen rundt hytta variert opp gjennom årene. På åttitallet var det faktisk krefter i foreningen som mente ÅS burde selge Gåsholmen og bygge landfast klubbhus i Nørvevika.

Siden 1931 har det naturlig nok vært gjort utvidelser og forbedringer, men alltid i pietet for byggets karakter. Men den værharde beliggenheten på toppen av Gåsholmen gjorde ofte vedlikeholdsarbeidet til en kamp på etterskudd mot et økende forfall.

På slutten av nittitallet tok hyttestyret noen grunnleggende grep for å renovere Seilerhytta. Gjennom en årelang, storstilt dugnadsinnsats har de lykkes. I dag fremstår Seilerhytta i bedre stand enn noensinne.
På nordsiden av holmen er ca 500 grantrær felt, og man er i gang med å rydde skog på sørsiden av holmen. I vika mot nordøst er det planert og laget badestrand. Havna mot øst er utbedret med bølgebryter og nye betongbrygger. Den gamle gangveien langs berget fra havna til Naustet skal gjenoppbygges. Naustet har kanskje mistet sin opprinnelige funksjon, men en egen prosjektgruppe har spennende planer for å utvikle området – bl.a. med bøyer, brygge, grillplass og ny gangvei opp til hytta.

De siste årene har utleie av Seilerhytta til ulike arrangement økt sterkt. Flere og flere har fått øynene opp for Gåsholmens kvaliteter. Dette har gitt betydelige bidrag til driften av hytta.
4
Ønsker du å leie seilerhytta?
Kontaktperson for utleie:
Rolv Giske
Tlf: 926 61 340

Priser:
 
Medlemskap må ha løpt i 3 år for å oppnå medlemspris. Medlemspris gis kun ved arrangement i privat regi. Det gis ikke medlemspris til firma-arrangement. Medlemmer har ikke anledning til å leie hytta på vegne av ikke-medlemmer for å oppnå medlemspris.
 
Båttransport etter avtale
 
Generelle henvendelser
 ​For generelle henvendelser vedrørende din båtplass eller andre saker i havna, vennligst bruk e-post havnesjef@aasf.no
4
Gjesteplass

​Nørvevika har ikke faste gjesteplasser, ved behov kontaktes havnesjef havnesjef@aasf.no

Seilerhytta har ca 40 gjesteplasser selvbetjent.

6
Vedtekter for Nørvevika båthavn
Fastsatt av styret i Ålesunds Seilforening den 14. juni 1977 og vedtatt av formannskapet i Ålesund kommune den 21. februar 1978.
Ny para. 2.1 samt endring i para. 6 første setning fastsatt av ekstraordinært Årsmøte 5. februar 1992, etter godkjennelse av kommunens jur. avd.'s brev datert 16. desember 1991 på vegne av Rådmannen.
  
  
§ 1      Nørvevika båthavn eies og drives av Ålesunds Seilforening i samsvar med Ålesunds Seilforenings vedtekter, men med de særbestemmelser som er fastsatt nedenfor.
 
§ 2      Det skal til enhver tid være fritt for alle småbåteiere i Ålesund å søke om båtplass i Nørvevika Båthavn, og fordelingen av plasser skal skje ved Båthavnstyret etter søkeransiennitet.
  
§ 2.1   Alle leietakere i Nørvevika Båthavn må enten være medlem av Ålesunds Seilforening og betale årlig kontigent som for senior medlemmer, eller betale en tilsvarende årlig avgift til dekning av Seilforeningens administrasjonsutgifter. Ikke medlemmer skal ha medbestemmelse i saker vedrørende Nørvevika Båthavn.
  
§ 3      Det skal føres særskilt regnskap for Nørvevika båthavn.
  
§ 4      På Årsmøtet i Ålesunds Seilforening velges et særskilt styre (Båthavnstyre) for havna bestående av seks medlemmer, og hvor minst halvparten av disse skal være leietakere i havna.  Formannen i Båthavnstyret skal velges blant disse medlemmene.  Ved stemmelikhet gir formannens stemme utslaget.
  
§ 5      For alle leieforhold opprettes leiekontrakt.  Leieforholdene er uomsettelige.  Framleie er ikke tillatt.  For ethvert leieforhold skal det gjelde en gjensidig oppsigelsestid på minst 6 måneder.  Ved manglende betaling opphører leieforholdet straks.
  
§ 6      Årsmøtet i Ålesunds Seilforening skal fastsette innskuddet og hvert år fastsette leie og andre årlige avgifter etter innstilling fra Båthavnstyret.  Båthavnstyret påser at dette er betalt forskuddsvis før 1. februar i leieåret.  Årsmøtet kan justere innskuddssatsene for nye leiere når det finnes nødvendig.  Ved opphør av leieforhold kan innskuddet ikke kreves tilbakebetalt før nye leiere er antatt og nytt innskudd betalt.
  
§ 7      Leiekontrakt og innskuddsbevis innrettes i samsvar med disse vedtekter.
  
  
Leiekontrakten inneholder supplerende bestemmelser.

 

 

 I fokus